Rodzaje postępowań w ramach restrukturyzacji

W każdym przedsiębiorstwie mogą pojawić się kłopoty z płynnością finansową – to ryzyko, na które godzi się właściciel firmy. Nie zawsze taki stan rzeczy ma wiele wspólnego z nieudolnym zarządzaniem, a znacznie częściej – z warunkami rynkowymi. W takich przypadkach można przeprowadzić restrukturyzację. Czym jest i w jaki sposób może się odbyć?

Restrukturyzacja – definicja

Obecnie, definicję tego pojęcia określa prawo restrukturyzacyjne, przyjęte i obowiązujące w Polsce od 2016 roku. Zgodnie z nim, za restrukturyzację uznaje się kompleksowe działania, które zmierzają do poprawy stanu przedsiębiorstwa. Wśród tych działań wskazać można między innymi zmiany w aktywach oraz zarządzie i funkcjonowaniu firmy.

Podstawowym celem wyżej wskazanych działań jest uchronienie przedsiębiorstwa przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Nie jest to jednak jedyne założenie: w dużej mierze chodzi również o to, by poprawić wizerunek firmy oraz umożliwić spłatę wierzycieli. Jednocześnie należy nadmienić, że postępowanie restrukturyzacyjne wstrzymuje wszelkie działania mające na celu windykację należności – w tym również zajęcia komornicze czy blokady konta.

Rodzaje postępowań w ramach restrukturyzacji

Działania w tym zakresie można podejmować na cztery sposoby, z czego trzy zakładają udział sądu, a jedno – jest formą pozasądową, w której uczestniczy doradca restrukturyzacyjny. Jest to postępowanie o zatwierdzenie układu, w ramach którego jedynym udziałem sądu w całości postępowania jest zatwierdzenie ustaleń restrukturyzacyjnych dokonanych przez właściciela firmy, doradcę oraz wierzycieli.

Pierwsze z postępowań to przyspieszone postępowanie układowe, w trakcie którego dochodzi do rozpoznania wniosku złożonego przez właściciela firmy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przyspieszone postępowanie, które ma możliwie jak najbardziej skrócić czas trwania całego procesu. W jego trakcie dochodzi do spisania wierzytelności firmy, a także ustalenia dokładnego planu restrukturyzacji, jednak nie dochodzi do głosowania nad nim.

Drugi typ to postępowanie układowe, które jest rozszerzoną wersją postępowania przyspieszonego. Podczas niego przeprowadzane są identyczne czynności co w poprzednim przypadku, tyle że dochodzi jeszcze do głosowania nad układem.

Kolejną i zarazem ostatnią sądową formą jest postępowanie sanacyjne. To najszersza forma spośród wskazanych i zakłada gruntowne przemiany w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. W ramach podjętych działań mogą być dokonywane również zmiany w zatrudnieniu czy kontraktach handlowych.