Jak przebiega audyt w firmie?

Audyt finansowy to wieloetapowe, kompleksowe działanie mające na celu rzetelne przedstawienie stanu majątkowego oraz wyniku finansowego badanej jednostki. Procedura ta przeprowadzana jest przez biegłego rewidenta, który przez kilka najbliższych dni będzie badał procesy zachodzące wewnątrz firmy. Na co i w jakiej kolejności zwróci uwagę audytor oraz jak będą przebiegać poszczególne etapy audytu?

  1. Otwarcie audytu i spotkanie z włodarzami przedsiębiorstwa

Pierwszym punktem jest zapoznanie z firmą, w której przeprowadzona będzie kontrola oraz osobami odpowiedzialnymi za przedsiębiorstwo. Poza właścicielami lub najwyższym kierownictwem w spotkaniu powinni wziąć udział osoby reprezentujące poszczególne grupy pracownicze i wyodrębnione sekcje. Najczęściej są to działy: kadrowe, produkcyjne, bezpieczeństwa (BHP oraz przeciwpożarowe) oraz przedstawiciele związków zawodowych lub rady pracowniczej.

Wizyta w obszarach prowadzonej działalności

Na tym etapie sporządzana jest dokumentacja w postaci fotograficznej (np. zdjęcia środków trwałych czy też magazynu z rezerwami) i papierowej (np. notatki i obserwacje podczas inspekcji). Istotne jest zatem, by we wcześniejszej fazie zobowiązać audytora do dochowania tajemnicy i jasno ustalić zakres prowadzonych działań. Weryfikowane jest oznakowanie miejsca pracy, poprawność przechowywania dokumentacji, bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy.

Przegląd dokumentacji finansowej i pozafinansowej

Jest to najbardziej czasochłonny, złożony i najtrudniejszy etap pracy osoby badającej przedsiębiorstwo. Audyt biegłego rewidenta przegląda wyrywkowo zgodność danych w księgach rachunkowych z danymi przedłożonymi na fakturach czy odcinkami wynagrodzeń. Rewident poprosi zapewne o sprawozdania finansowe, wyniki poprzednich audytów oraz dostęp do dokumentacji z poprzednich 12 miesięcy.

Wywiad środowiskowy i rozmowy z pracownikami

Ten etap – w zależności od rozbudowania audytu firmy – może trwać od kilkunastu minut aż do kilku dni. Przy audycie finansowym rewident zwyczajowo zadaje kilka pytań głównej księgowej, pracownikowi działu kadr i płac oraz pracownikom niezwiązanym z działami finansowymi. Pojawią się pytania o relacje pomiędzy poszczególnymi działami, terminowość płac, rzetelność wywiązywania się z obowiązków oraz własne spostrzeżenia. Takie rozmowy pozostają między audytorem a pytaną osobą – kierownictwo nie może wpływać na treść rozmowy ani wypytywać o jej przebieg.

Praca indywidualna audytora i spotkanie podsumowujące

Ostatnim etapem jest zebranie wszelkich zebranych informacji, skatalogowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz zaproponować zmiany. Jeżeli biegły rewident wykryje rażące nieprawidłowości, ma on obowiązek poinformować platformę audytową bądź klienta, który zlecił badanie. Całość prezentowana jest na spotkaniu podsumowującym wraz z rekomendacjami, po których następuje zamknięcie audytu – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html.